دکتر حسین رحمانی، معاون فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر هستند. برای تماس با ایشان از لینک‌های زیر استفاده کنید.
تهران، بزرگراه رسالت، خیابان حیدرخانی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق شماره 307
phone : 5317
Email : h_rahmani@iust.ac.ir
http://webpages.iust.ac.ir/h_rahmani/
ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران
Phone : 09125141543
Email : cesa_iust@gmail.com
Telegram : cesa_iust
تهران، بزرگراه رسالت، خیابان حیدرخانی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دفتر فرهنگی
Email : farhangi.comp.iust@gmail.com
Telegram : farhangi.comp.iust
shora.iust.ac.ir
Telegram : shora_iust