دفتر فرهنگی


poster
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ علمی مهندسیراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر نیما حبیب زاده

PhD of Engineering, Computer Science (Image Processing and MachineLearning)

Concordia University, Montréal, Québec, Canada.

Software Developing, Machine Learning, Image Processing, Computer Vision, Big Data Solutions, Database Management, Signal Processing, Statistical Analysis and Teaching.

کارگاه کلان داده و چارچوب های کاری

به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان، با مبحث کلان داده و چارچوب­های کاری این کارگاه برگزار شد. سخنران این کارگاه آقای دکتر حبیب زاده بودند که کارنامه درخشانی در این حوزه دارند. این کارگاه با توصیه دکتر رحمانی استاد درس پایگاه داده برای دانشجویانی که در این ترم این درس را اخذ کرده­اند اجباری بود و در آخر کارگاه نیز کوییزی از مباحث کارگاه از دانشجویان درس پایگاه داده گرفته شد.

محورهای سخنرانی:

v ریاضی و مفاهیم احتمال

v ساختمان داده و الگوریتم های بازیابی

v کلان داده و NoSQL

v کلان داده و پردازش ابری

v یادگیری ماشین

v برنامه نویسی فریم ورک Hadoop

v مدل Map-Reduce درخوشههای بزرگ

v فریم ورکهای Apache Spark و Fl