دکتر حسین رحمانی

مدیریت معاونت فرهنگی دانشکده کامپیوتر

ایمان شفیعی علویجه

دبیر انجمن علمی کامپیوتر

احسان میرآبادی

مدیریت دفتر فرهنگی برادران

مدیریت دفتر فرهنگی خواهران

امیر خاکپور

دبیر شورای صنفی

مهسا رضوی

مستندساز انجمن علمی کامپیوتر

مهراوه احمدی

مستندساز انجمن علمی کامپیوتر

صادق طبسی

نایب دبیر انجمن علمی کامپیوتر

احسان سید علی اکبر

مسئول آموزشی انجمن علمی کامپیوتر

امیرمهدی میرفخار

مسئول ترویجی انجمن علمی کامپیوتر

وحید محسنی

مسئول مالی انجمن علمی کامپیوتر

علی علایی

عضو دفتر فرهنگی برادران

محمدمهدی شیبانی

عضو دفتر فرهنگی برادران

علی جمالی

عضو دفتر فرهنگی برادران

عضو دفتر فرهنگی خواهران

عضو دفتر فرهنگی خواهران

عضو دفتر فرهنگی خواهران

برزی

عضو شورای صنفی

شایان خورسندی

عضو شورای صنفی

محمدعلی صادقی

عضو شورای صنفی

پوریا پوررشیدی

عضو شورای صنفی